MATERIALITY

Nhiệm vụ quan trọng

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính bền vững, trong đó có vấn đề xã hội và môi trường, với mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững, chúng tôi đã xác định bốn nhiệm vụ trọng yếu (vấn đề quan trọng). Trong tương lai, chúng tôi sẽ đặt ra các mục tiêu và kế hoạch hành động cho từng nhiệm vụ và thúc đẩy các hoạt động của mình.

PROCESS

Quy trình xác định vấn đề quan trọng

Sau khi lấy ý kiến nhiều bên liên quan, bao gồm cả ban quản lý công ty và tạo danh sách các vấn đề trọng yếu , [ Mức độ phù hợp với mong muốn của nhà quản lý], [Mức độ phù hợp với các nguồn lực quản lý] [ sức mạnh từ nhu cầu xã hội] là 3 khía cạnh được sử dụng để làm tiêu chí đánh giá , chúng tôi đã xác định được các vấn đề chính cần được ưu tiên hàng đầu giải quyết.

(Tài liệu tham khảo) Kế hoạch phát triển bền vững Tham khảo ở file PDF