MATERIALITY 04
Theo đuổi Công nghệ cốt lõi và phát triển công nghệ tiên tiến tạo nên giá trị cho xã hội

Chúng tôi đã thiết lập chính sách sau đây cho các hoạt động kinh doanh của mình và sẽ tích cực thực hiện các nỗ lực tạo ra giá trị xã hội bằng cách theo đuổi các công nghệ cốt lõi và phát triển các công nghệ tiên tiến.

Phương châm hoạt động
• Nâng cao năng suất và tạo giá trị gia tăng bằng cách thúc đẩy DX
• Xây dựng nhà máy thông minh
• Phát triển nguồn nhân lực số
KPI・SDGs• Tăng giá trị gia tăng trên mỗi nhân viên thêm 10% vào năm 2030 (so với năm 2021)
• Đầu tư mạnh mẽ vào tự động hóa và tiết kiệm nhân công cho quá trình sản xuất kinh doanh
• Số người mang hộ chiếu CNTT đến năm 2025: 10 người